TRƯÒNG PHÁI QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH

TRƯÒNG PHÁI QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH

Các nhà tiên phong của trường phái


1- Henri Fayol

Chia công việc quản lý thành 6 phạm trù kỹ thuật, thương mại, tài chính, an ninh, kế toán, hành chánh và đưa ra 14 nguyên tắc quản lý tổng quát :

-           Phân chia công việc

-           Trách nhiệm và quyền hạn

-           Kỷ luật

-           Thống nhất chỉ huy

-           Thống nhất điều khiển

-           Cá nhân lệ thuộc lợi ích chung

-           Thù lao

-           Tập trung và phân tán

-           Cập bậc, tuyến hay xích lãnh đạo

-           Trật tự hay sắp xếp người và vật vào đúng chỗ cần thiết

-           Công bằng

-           Ổn  định nhiệm vụ

-           Sáng kiến

-           Tinh thần đoàn kết

 

 

2- Max Weber (1864-1920) với hệ thống quan liêu bàn giấy (bureaucracy) lý tưởng

-           Phân công lao động

-           Hệ thống quyền hành

-           Tuyển chọn nhân viên khoa học

-           Hành vi hành chánh và các quyết định phải thành văn bản

-           Quản lý phải tách rời sở hữu.

-           Những luật lệ công bằng, áp dụng chính thức cho mọi người

 

 

3- Chester Barnard (1886-1961) với lý thuyết về sự chấp nhận quyền hành:

-           Cấp dưới hiểu rõ sự ra lệnh

-           Nội dung ra lệnh phù hợp với mục tiêu tổ chức

-           Nội dung ra lệnh phù hợp với lợi ích cá nhân họ

-           Nội dung ra lệnh phù hợp với khả năng thực hiện của họ.

Nhận xét về trường phái hành chánh

-           Ưu điểm: cho rằng năng suất lao động sẽ cao trong một tổ chức được sắp đặt hợp lý.

-           Nhược điểm: các tư tưởng được thiết lập trong một tổ chức ổn định, ít thay đổi quan điểm quản lý cứng rắn, ít chú ý điến con người nên dễ dẫn tới việc xa rời thực tế

 

KẾ TOÁN HOÀNG HÂN - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

HOTLINE 0376.079.079

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED