KỸ NĂNG QUẢN LÝ

KỸ NĂNG ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 1166

Uỷ thác công việc là giao cho ai đó trách nhiệm và quyền hạn để thay mặt bạn thực hiện công việc. Trong khi đó, giao việc là yêu cầu người khác (thường là cấp dưới) thực hiện công việc. Tóm lại, ủy thác là trao cho họ trách nhiệm, trao cho họ quyền hạn, và phân bổ nguồn...

TRƯÒNG PHÁI QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 1511

Chia công việc quản lý thành 6 phạm trù kỹ thuật, thương mại, tài chính, an ninh, kế toán, hành chánh và đưa ra 14 nguyên tắc quản lý tổng quát

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 1900

Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị là việc ra các quyết định, bởi vì việc điều hành một tổ chức từ những công việc đơn giản hàng ngày đến những chiến lược lớn, dài hạn cũng đều dựa trên cơ sở những quyết định thích hợp

NHỮNG CHIẾN LƯỢC RA QUYẾT ĐỊNH

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 1119

Như chúng ta đã biết, mỗi một vấn đề thường có rất nhiều cách giải quyết và nhiệm vụ của người ra quyết định là phảI chon một trong số chúng. Việc lựa chọn này có thể rất đơn giản nhưng có thể cũng rất phức tạp tuỳ thuộc vào tầm quan trọng của quyết định đó....

QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ

Ngày đăng: 30/07/2019 , Lượt xem: 2642

Khái niệm Thuật ngữ Quản lý là một phương thức làm cho hoạt động hướng tới mục tiêu được hoàn thành với một hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác. Phương thức này bao gồm những chức năng hay hoạt động cơ bản mà nhà quản lý có thể sử dụng, đó là hoạch...

RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

Ngày đăng: 24/06/2019 , Lượt xem: 1721

Khái niệm và đặc điểm của quyết định quản trị Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị là việc ra các quyết định, bởi vì việc điều hành một tổ chức từ những công việc đơn giản hàng ngày đến những chiến lược lớn, dài hạn cũng đều dựa trên cơ sở những quyết...

CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ

Ngày đăng: 24/06/2019 , Lượt xem: 2487

Họach định là gì? Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định.

NHỮNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CƠ BẢN

Ngày đăng: 24/06/2019 , Lượt xem: 1229

Trong mỗi tổ chức các thành viên đều có những yêu cầu và đặc trưng công việc riêng biệt, chính vì vậy người lãnh đạo phải thực hiện một số nguyên tắc sau đây

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED