DANH MỤC CÁC VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI CHỦ SỞ HỮU ĐỂ KHỞI NGHIỆP

DANH MỤC CÁC VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI CHỦ SỞ HỮU ĐỂ KHỞI NGHIỆP

Danh mục các vấn đề của người chủ sở hữu để khởi nghiệp
 
Công việc nền tảng ban đầu - Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bạn - Thiết lập mục tiêu kinh doanh và mục tiêu cá nhân - Đánh giá nguồn tài chính của bạn - Xác định các nguy cơ tài chính - Xác định chi phí ban đầu - Quyết định vị trí cho hoạt động kinh doanh - Tiến hành nghiên cứu thị trường - Xác định đối tượng khách hàng - Xác định đối thủ cạnh tranh - Phát triển kế hoạch marketing
 
DANH MỤC CÁC VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI CHỦ SỞ HỮU ĐỂ KHỞI NGHIỆP - ketoanhoanghan.com
 
Các giao dịch kinh doanh
 • Lựa chọn luật sư
 • Lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động (ví dụ như doanh nghiệp một thành viên, doanh nghiệp hợp doanh, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, tập đoàn)
 • Tiến hành thủ tục mở doanh nghiệp (đăng ký tên, phối hợp các hoạt động kinh doanh v..v)
 • Lựa chọn một kế toán viên
 • Chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh
 • Lựa chọn một ngân hàng
 • Lập một tài khoản séc cho công việc kinh doanh
 • Vay vốn (nếu trong diện được vay)
 • Xây dựng một nguồn tín dụng cho hoạt động kinh doanh
 • Lựa chọn một đại lý bảo hiểm
 • Mua hợp đồng bảo hiểm cho hoạt động kinh doanh
 
DANH MỤC CÁC VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI CHỦ SỞ HỮU ĐỂ KHỞI NGHIỆP - ketoanhoanghan.com
 
Các bước đầu tiên
 • In danh thiếp
 • Kiểm tra lại các quy tắc kinh doanh ở địa phương
 • Ký hợp đồng thuê
 • Lên danh sách các nhà cung cấp (nếu cần)
 • Chuẩn bị đồ dùng và thiết bị
 • Xin giấy phép kinh doanh (nếu cần)
 • Xin số chứng minh chủ hoạt động kinh doanh địa phương (nếu cần)
 • Xin số chứng minh chủ hoạt động kinh doanh của địa phương (nếu cần)
 • Gửi biểu mẫu thuế của địa phương và trong cả nước
 • Tham gia các tổ chức chuyên môn
 • Đặt ra ngày bắt đầu công việc kinh doanh

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED